PROJEKTI

LISTA REFERENCI

Klijent: Elektroprivreda BiH

FINANSIRANO OD STRANE: EU

Podrška za uvođenje malih modularnih sistema grijanja i hlađenja koji se temelje na obnovljivim izvorima energije u zajednicama jugoistočne Europe – Projekat Coolheating „Horizon 2020“

KLIJENT: Ove Arup & Partners SAU

FINANSIRANO OD STRANE: World Bank

Procjena održivog grijanja za sektor zgradarstva u tri zemlje zapadnog Balkana

KLIJENT: Joanneum Research

Unaprijeđenje okruženja za finansiranje projekata obnovljive energije kroz izgradnju lokalnih administrativnih kapaciteta

KLIJENT: Općina Bugojno

Projektno tehnička dokumentacija sa analizom održivosti proširenja sistema daljinskog grijanja sa javnim privatnim partnerstvom (JPP)

KLIJENT: SERDA

Pružanje usluga izrade detaljnih energijskih audita za 60 individualnih stambenih objekata i objekata kolektivnog stanovanja

KLIJENT: Vodovod Bihać

Audit u svrhu izrade elaborata energetske efikasnosti i mjera na unapređenju rada pumpnih agregata po pumpnim stanicama

KLIJENT: UNDP

Obuka za za energijske menadžere koordinatore i energijske menadžere javnog sektora u FBiH za 655 učesnika

KLIJENT: Općina Banovići

Akcioni plan energijski održivog razvoja Općine Banovići (SEAP)

Klijent: Grad Prijedor

FINANSIRANO OD STRANE: GIZ

Akcioni plan održive energije i klime za Grad Prijedor, Grad Zenicu i Općinu Gračanicu (SECAP)

KLIJENT: UNIDO

Analiza trenutnog stanja malih hidroelektrana u BiH

KLIJENT: Zelena Energetska Zadruga (ZEZ) Croatia

FINANSIRANO OD STRANE: GIZ ProRE

Razvoj modela finansiranje obnovljivih izvora energije za energetske zadruge i energiju građana u Bosni i Hercegovini

KLIJENT: Enova Sarajevo

FINANSIRANO OD STRANE: GIZ

Izrada strategija za obnovu nacionalnih zgrada u Bosni i Hercegovini – Analiza prepreka vezanih uz informisanje i svijest o prednostima obnove zgrada, pravnih, institucionalnih i financijskih prepreka i problema u EE zgrada u BiH

Klijent: GIZ

Razrada strateškog dokumenta za strateško donošenje odluka o obnovljivim izvorima energije na državnoj razini BiH

Klijent: Partner mikrokreditna fondacija Tuzla

Savjetodavni i razvojni strateški komunikacijski okvir za proizvode energijske efikasnosti

KLIJENT: Partner mikrokreditna fondacija Tuzla

Razvoj kapaciteta zaposlenika za proizvode kreditne linije za energijsku efikasnost

KLIJENT: Enova Sarajevo

FINANSIRANO OD STRANE: UIO BiH

Studija o procjeni utjecaja na okoliš za granični prijelaz Svilaj

KLIJENT: Zamm Media Consulting

FINANSIRANO OD STRANE: EU Interreg IPA

Konsultantske usluge u području energijske efikasnosti i u zelenoj / elektronskoj javnoj nabavi

KLIJENT: Tuzlanski sajam Tuzla

Podrška u organizaciji „ENERGA 2018”

KLIJENT: VIA Media Sarajevo

FINANSIRANO OD STRANE: UNDP

Praktična obuka za upotrebu termovizijske kamere

KLIJENT: Euroing Bihać

Set treninga o tehno-ekonomskoj analizi utjecaja postavljanja sistema upravljanja energijom i implementacija mjera energijske efikasnosti na javnim zgradama

KLIJENT: GIZ

Podrška za pripremu Protokola o domeni i objavljivanje izvora električne energije FBiH u skladu sa AIB zahtjevima i standardima

KLIJENT: Coning Sarajevo

Obrada podataka i izrada tehničkog izvještaja o praćenju prije i nakon implementacija mjera energijske efikasnosti na javnim zgradama

KLIJENT: Općina Centar

Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana Općine centar za period 2019 – 2024

KLIJENT: Općina Ilidža

Razvoj programa za poboljšanje energijske efikasnosti

KLIJENT: Općina Ilidža

Deset detaljnih energijskih audita za Općinu Ilidža

Klijent: ZGI Mostar

FINANSIRANO OD STRANE: UNDP

Razvoj i troškovno optimalna analiza energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnim zgradama BiH

KLIJENT: VIA Media Sarajevo

FINANSIRANO OD STRANE: UNDP

Razvoj promotivnih materijala za energijsku efikasnost u javnim institucijama, uredima, domaćinstvu, upravljanje otpadom i gradski prevoz

KLIJENT: VIA Media Sarajevo

FINANSIRANO OD STRANE: UNDP

Otvoreni događaji Edukacija i savjetovanje za posjetitelje o energijskoj efikasnosti i racionalnoj potrošnji energije

Klijent: Grad Mostar

FINANSIRANO OD STRANE: Interreg – IPA CBC

Detaljni energijski audit za sedam javnih objekata

KLIJENT: Herceg Srebrenik

Detaljni energijski audit rasvjete u industrijskoj zgradi

Klijent: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Detaljni energijski audit kompleksa zgrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

KLIJENT: UNDP

Detaljni energijski audit za 32 javna objekta na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Klijent: UNDP

Revizija izrađenih energijskih audita za 150 objekata

KLIJENT: Sparkasse bank BiH

Detaljni energijski audit za poslovni objekt

Klijent: Toplane Sarajevo

Detaljni energijski audit za 3 poslovna objekta

KLIJENT: UNDP

Revizija izrađenih energijskih audita za 18 javnih zgrada u BiH

Klijent: REECO International

Podrška organizaciji Renexpo 2019

KLIJENT: City of Mostar

FINANSIRANO OD STRANE: Interreg

Organizacija i implementacija dva treninga o energijskoj efikasnosti i planu obnove energije javnih zgrada

Klijent: Općina Centar

Izrada Projekta energijske efikasnosti Općine Centar

KLIJENT: Farma Spreča

Tehnička dubinska analiza (TDD) za biogasno postrojenje na “Farmi Spreča”

Klijent: Općina Domaljevac - Šamac

Detaljni energijski audit javne zgrade

KLIJENT: Općina Novo Sarajevo

Izrada energijskih audita i izdavanje energijskih certifikata za dvije javne zgrade

Klijent: TING

Izrada elaborata o energijskim karakteristikama zgrade

KLIJENT: CARITAS

Detaljni energijski audit za 4 javne zgrade

Klijent: SENABIL INVESTMENT

Izrada elaborata o energijskim karakteristikama zgrade

KLIJENT: CARITAS

Detaljni energijski audit za 3 javne zgrade

Klijent: Kantonalni sud u Odžaku

Izrada elaborata o energijskim karakteristikama zgrade

KLIJENT: AVAZ ROTO PRESS

Plan za upravljanje građevinskim otpadom

Klijent: Općina Novo Sarajevo

Izrada energijskih audita i izdavanje energijskih certifikata za 5 javnih zgrada

KLIJENT: Grad Bijeljina

Detaljni energijski audit za 5 javnih zgrada

Klijent: Civilna zaštita Orašje

Detaljni energijski audit za javnu zgradu

KLIJENT: Razvojna banka FBiH

Detaljni energijski audit za javnu zgradu

Klijent: EUROSJAJ Konjic

Detaljni energijski audit za industrijsku zgradu

Kontaktirajte nas

10 + 9 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba