PROJEKTI

LISTA REFERENCI

Klijent: Elektroprivreda BiH

FINANSIRANO OD STRANE: EU Horizon 2020

Podrška u pripremi Vodiča za male modularne sisteme grijanja i hlađenja baziranih na obnovljivim izvorima energije u lokalnim zajednicama jugoistočne Europe – Projekat COOLHEATING „Horizon 2020“

KLIJENT: Ove Arup & Partners SAU

FINANSIRANO OD STRANE: Svjetska Banka

Procjena održivog sistema grijanja za sektor zgradarstva u tri zemlje zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Kosovo)

KLIJENT: Joanneum Research

Unaprjeđenje okruženja za finansiranje projekata obnovljive energije kroz izgradnju lokalnih administrativnih kapaciteta

KLIJENT: Općina Bugojno

Studija izvodljivosti i idejni projekat sa analizom održivosti proširenja sistema daljinskog grijanja sa analiom primjene javno privatnog partnerstva (JPP) u Općini Bugojno

KLIJENT: SERDA

FINANSIRANO OD STRANE: Vlada Kantona Sarajevo

Pružanje usluga izrade detaljnih energijskih audita za 60 individualnih stambenih objekata (kuća) i objekata kolektivnog stanovanja (kolektivnih zgrada)

KLIJENT: Vodovod Bihać

Detaljni energijski audit pumpnih stanica i mjera na unapređenju rada pumpnih agregata po pumpnim stanicama

KLIJENT: UNDP

Obuka za za energijske menadžere koordinatore i energijske menadžere javnog sektora u BiH za 655 učesnika

KLIJENT: Općina Banovići

Akcioni plan energijski održivog razvoja Općine Banovići (SEAP)

Klijent: Grad Prijedor

FINANSIRANO OD STRANE: GIZ

Akcioni energetski i klimatski plan (SECAP) za Grad Prijedor, Grad Zenicu i Općinu Gračanicu

KLIJENT: UNIDO

Analiza trenutnog stanja malih hidroelektrana u BiH

KLIJENT: Zelena Energetska Zadruga (ZEZ) Croatia

FINANSIRANO OD STRANE: GIZ ProRE

Razvoj modela finansiranja obnovljivih izvora energije za energetske zadruge i građansku energiju u Bosni i Hercegovini

KLIJENT: Enova

FINANSIRANO OD STRANE: GIZ

Izrada renovacijske strategije za obnovu nacionalnih zgrada u Bosni i Hercegovini – Analiza prepreka vezanih za informisanje i svijest o prednostima obnove zgrada, pravnih, institucionalnih i financijskih prepreka i problema u oblasti EE zgrada u BiH

Klijent: GIZ ProRE

Razrada strateškog dokumenta za strateško donošenje odluka o obnovljivim izvorima energije na državnom nivou razini BiH

Klijent: Partner mikrokreditna fondacija Tuzla

Savjetodavni i razvojni strateški komunikacijski okvir za proizvode energijske efikasnosti MKF Partner

KLIJENT: Partner mikrokreditna fondacija Tuzla

Razvoj kapaciteta zaposlenika za kreditne linije za proizvode energijske efikasnosti za MKF Partner

KLIJENT: Enova

FINANSIRANO OD STRANE: UIO BiH

Studija o procjeni utjecaja na okoliš na graničnom prijelazu Svilaj

KLIJENT: Zamm Media Consulting

FINANSIRANO OD STRANE: EU Interreg IPA

Konsultantske usluge u području energijske efikasnosti u zelenim / elektronskim javnim nabavkama

KLIJENT: Tuzlanski sajam Tuzla

Podrška u organizaciji konferencije „ENERGA 2018”

KLIJENT: VIA Media

FINANSIRANO OD STRANE: UNDP

Praktična obuka za upotrebu termovizijske kamere

KLIJENT: Euroing

Set treninga o tehno-ekonomskoj analizi utjecaja postavljanja sistema upravljanja energijom i implementacija mjera energijske efikasnosti na javnim zgradama

KLIJENT: GIZ ProRE

Podrška za pripremu domen protokola i porijekla izvora električne energije FBiH u skladu sa AIB zahtjevima i standardima (garancije porijekla)

KLIJENT: Coning

Obrada podataka i izrada tehničkog izvještaja o praćenju efekata prije i nakon implementacija mjera energijske efikasnosti na javnim zgradama

KLIJENT: Općina Centar

Izrada lokalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (LEAP) Općine Centar za period 2019 – 2024

KLIJENT: Općina Ilidža

Izrada Programa za poboljšanje energijske efikasnosti Općine Ilidža

KLIJENT: Općina Ilidža

Deset detaljnih energijskih audita za Općinu Ilidža

Klijent: ZGI

FINANSIRANO OD STRANE: UNDP

Razvoj troškovno-optimalne analize energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnim zgradama BiH

KLIJENT: VIA Media

FINANSIRANO OD STRANE: UNDP

Razvoj promotivnih materijala vezanih za za energijsku efikasnost, upravljanje otpadom i urbani javni prijevoz

KLIJENT: VIA Media

FINANSIRANO OD STRANE: UNDP

Javni događaji u svrhu edukacije i savjetovanja posjetitelja o energijskoj efikasnosti i racionalnoj potrošnji energije

Klijent: Grad Mostar

FINANSIRANO OD STRANE: Interreg – IPA CBC

Detaljni energijski audit za sedam javnih objekata u Mostaru

KLIJENT: Herceg Srebrenik

Detaljni energijski audit u industrijskom preduzeću Herceg d.o.o. Srebrenik

Klijent: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Detaljni energijski audit kompleksa zgrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

KLIJENT: UNDP

Detaljni energijski audit za 32 javna objekta na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Klijent: UNDP

Revizija izrađenih energijskih audita za 150 objekata u FBiH

KLIJENT: Sparkasse banka BiH

Detaljni energijski audit za poslovni objekt Sparkasse banke BiH

Klijent: KJKP Toplane Sarajevo

Detaljni energijski audit za 3 poslovna objekta KJKP Toplane Sarajevo

KLIJENT: UNDP

Revizija izrađenih energijskih audita za 18 javnih zgrada u BiH

Klijent: REECO International

Podrška organizaciji Renexpo 2019

KLIJENT: City of Mostar

FINANSIRANO OD STRANE: Interreg

Organizacija i implementacija dva treninga o energijskoj efikasnosti i planu obnove energije javnih zgrada

Klijent: Općina Centar

Program energijske efikasnosti Općine Centar

KLIJENT: Farma Spreča

Due diligence – Tehnička dubinska analiza (TDD) za biogasno postrojenje na “Farmi Spreča” 600 kWe

Klijent: Općina Domaljevac - Šamac

Detaljni energijski audit javne zgrade Općine Domaljevac – Šamac

KLIJENT: Općina Novo Sarajevo

Energijski audit i energijski certifikat za dvije javne zgrade Općine Novo Sarajevo

Klijent: TING

Izrada elaborata o energijskim karakteristikama zgrade

KLIJENT: CARITAS

Detaljni energijski audit za 4 javne zgrade za finansiranje po ESCO modelu

Klijent: SENABIL INVESTMENT

Elaborat o energijskim karakteristikama zgrade

KLIJENT: CARITAS

Detaljni energijski audit za 3 javne zgrade za finansiranje po ESCO modelu

Klijent: Kantonalni sud u Odžaku

Elaborat o energijskim karakteristikama zgrade i energijskog audita

KLIJENT: AVAZ ROTO PRESS

Plan za upravljanje građevinskim otpadom

Klijent: Općina Novo Sarajevo

Energijski auditi i energijski certifikati za 5 javnih zgrada

KLIJENT: Grad Bijeljina

Detaljni energijski audit za 5 javnih zgrada Grada Bijeljine

Klijent: Civilna zaštita Orašje

Detaljni energijski audit za javnu zgradu

KLIJENT: Razvojna banka FBiH

Detaljni energijski audit za javnu zgradu Banke

Klijent: EUROSJAJ Konjic

Detaljni energijski audit za industrijsko preduzeće EUROSJAJ

Klijent: Amika d.o.o. Derventa

Studija energetske efikasnosti za industrijske kompanije Relaxshoe Bosna d.o.o. i Amika d.o.o.

Klijent: Svjetska Banka

Procjena održivog grijanja – Studija sistema daljinskih grijanja u BiH i mogućnosti dekarbonizacije

KLIJENT: Ove Arup & PartnersSAU

FINANSIRANO OD STRANE: EBRD

Revizija isplativosti investicija i pokazatelji tokova novca za izgradnju boljih objekata i renovaciju objekata u Srbiji i Bosni i Hercegovini

KLIJENT: Intercamp d.o.o.

FINANSIRANO OD STRANE: EBRD

Studija korištenja obnovljivih izvora energije – Studija izvodljivosti, idejni i glavni projekti FN elektrana

Klijent: Privatne kompanije

Osam projekata korištenja obnovljivih izvora energije – Studija izvodljivosti, idejni i glavni projekti fotonaponskih elektrana

KLIJENT: CloudIT Sarajevo

Energijski certifikat i Studija izvodljivosti i idejni projekat za FN elektrane

Klijent: JP „Grijanje Kakanj“

Idejni projekat – Priprema projektne dokumentacije za grijanje za prigradska naselja u Kaknju

KLIJENT: UNDP

Izrada 10 detaljnih energijskih audita za javne zgrade i 10 sistema javne rasvjete u Federaciji BiH

Klijent: Fond za zaštitu okoliša

Ekološki put ka prirodi

KLIJENT: AHK

FINANSIRANO OD STRANE: DEinternational

Podrška u pripremi, organizaciji i implementacijji EUREMnext 2021 treninga – Energetski menadžemnt u industriji

Vlastiti treninzi nLogic

Programi osposobljavanja i usavršavanja treninzi na polju energijskog certificiranja i izrade energijskih audita zgrada – Modul 1, Modul 2 i Modul 3

KLIJENT: Općina Cazin

Detaljni energijski auditi i energijski certifikati za 10 javnih zgrada u Općini Cazin

KLIJENT: JKP „Vodovod“ Cazin

Detaljni energijski audit za energijsku efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije u sistemima vodosnabdijevanja

KLIJENT: Općina Domaljevac-Šamac

Studija izvodljivosti za instalaciju novih EE sistema javne rasvjete za općinu Domaljevac-Šamac

KLIJENT: Elektroprivreda BiH

FINANSIRANO OD STRANE: EU Horizon 2020

Podrška u organizaciji ekspertne radionice o sistemima daljinskog grijanja – Poboljšanje performansi sistema daljinskog grijanja u Evropi

KLIJENT: MRM Ljubuški

Detaljni energijski audit za instalaciju topotnih pumpi

Kontaktirajte nas

9 + 15 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba