Vođena ESG načelima u poslovanju, odnosno ciljevima održivog razvoja, zaštite okoliša, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja, konsultantska kuća nLogic Advisory , kao društveno odgovorna kompanija, svojim svakodnevnim aktivnosti doprinosi ostvaranju tih ciljeva.

Naša primarna misija je podsticanje poslovnih partnera na resursnu efikasnost i uspostavu održivog poslovanje. Ponosno ističemo da smo nedavno stekli i zvanično ovlaštenje od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizama za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite okoliša, te da Sektor za zaštitu okoliša posjeduje stručnost i kapacitete za izradu slijedećih ključnih dokumenata:

  • studije uticaja na okoliš,
  • strateške studije o procjeni uticaja na okoliš za strategije, planove i programe,
  • zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš,
  • zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole,
  • studije za zrak.

Predmetne studije pružaju ključne informacije o uticaju projekata na okoliš, omogućavaju planiranje održivog razvoja, uključuju javnost i osiguravaju usklađenost sa zakonodavnim propisima. Dokumenti obuhvataju procjenu uticaja na zrak, vodu, tlo, ljudsko zdravlje, biljni i životinjski svijet, klimu i pejzaš, te materijalna dobra i kulturno naslijeđe. Procjena uticaja na okoliš obavezna je za određene vrste projekata koji se odnose na sektor energije, industrije, proizvodne pogone, vodoprivredu, rudarstvo i vađenje mineralnih sirovina, te promjenu korištenja zemljišta. Ishodovanjem licence, Sektor za zaštitu okoliša je nosioc javne ovlasti za pripremu zahtjeva za okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja djeluju u sektoru energije, proizvodnje i prerade metala, industrije minerala, hemijske industrije, upravljanja otpadom i drugih djelatnosti, odnosno rješenja kojim se propisuju mjere i uvjeti zaštite okoliša tokom izgradnje i rada predmetnih pogona i postrojenja.

I ova licenca, pored ostalih, je potvrda kontinuiranog profesionalnog razvoja konsultantske kuće nLogic Advisory. Pored pužanja konsultantskih usluga i izrade ključnih stručnih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, Sektor za zaštitu okoliša posjeduje stručnost i kapacitete za izradu planova upravljanja otpadom, elaborata o zaštiti okoliša, studija izvodljivosti te organizaciju stručnih događaja u cilju podizanja svijesti i edukacije pojedinaca i organizacija o pitanjima okoliša i održivom poslovanju, kao i oblastima energije, klimatskih promjena i ESG standarda.