Konsultantska kuća nLogic Advisory prvo i jedino ovlašteno pravno lice od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI) realizovala je protekle sedmice trodnevni program osposobljavanja za inženjere mašinstva koji će raditi na izradi redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije – KGH sistemi.

„Inženjeri mašinstva imali su priliku da odslušaju i prođu program stručnog osposobljavanja prema usvojenom Pravilniku od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, gdje će nakon položenog ispita biti upisani kao prva stručna lica koja mogu obavljati audite sistema grijanja i sistema klimatizacije. Obuku je pohađalo preko dvadeset inžinjera koji su prepoznali potencijal ovog sektora i koji zaista žele raditi aktivno u pregledu sistema grijanja i hlađenja, utvrđivanju njihovih energijskih karateristika, procjeni efikasnosti sistema i slično, a sve u skladu sa pomenutim Pravilnikom – navodi Meho Kulovac, tehnički direktor nLogic Advisory.

Redovni energijski audit KGH sistema provodi isključivo ovlašteno fizičko ili pravno lice na osnovu pravila struke, objektivno i potpuno nezavisno, u skladu sa Zakonom, Uredbom i Pravilnikom, a isti su u obavezi sprovesti, vlasnik zgrade i/ili objekta, ili posebnog dijela zgrade/objekta sa ugrađenim:

  • sistemom centralnog grijanja na bazi tečnih, gasovitih ili čvrstih goriva, nominalne snage više od 20 kW ili
  • sistemom za klimatizaciju nominalne snage 12 kW ili više.

Sve informacije u vezi sa ovim programom obuke ali i drugima koje konsultantska kuća nLogic Advisory organizuje možete saznati putem:

 

_________

nLogic Advisory je ekspertska platforma koja okuplja stručnjake iz raznih oblasti poput inžinjera, pravnika, ekonomista, te ostalih tehničkih, prirodnih i društvenih nauka s ciljem pružanja stručnih i konsultantskih usluga u oblastima: energetike/energije, energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, upravljanja otpadom, održivog razvoja i cirkularne ekonomije.