Izrada energetskih audita za individualne i kolektivne stambene objekte

Nakon što je načelnik Općine Centar Srđan Mandić odobrio preliminarnu listu od 17 objekata individualnih i kolektivnih stambenih koji su odabrani na osnovu javnog poziva za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, radno tijelo kojeg čine predstavnici firme „nLogic“ d.o.o. Sarajevo i Općine Centar su tokom protekle dvije sedmice radili na obilasku 10 objekata individualnog i 7 objekata kolektivnog stanovanja s ciljem izrade detaljnog energetskog audita. Navedeni energetski auditi su preduslov za realizaciju projekta izrade termo fasada za čiju realizaciju je u budžetu Općine Centar obezbijeđen iznos od 356.650 KM.

Tokom obilaska predstavnika stručnog radnog tijela za svaki od ovih objekata vlasnici odnosno predstavnici stanara su trebali obezbijediti potrebnu dokumentaciju, između ostalog arhitektonsko-građevinski projekat i projekat grijanja ukoliko ga posjeduju, te račune prethodne tri godine od energenata poput električne energije, vode, grijanja.

Ovom prilikom je napravljena foto dokumentacija postojećeg stanja objekta poput fasade, podova, kotlova, grijnih tijela. Na osnovu prikupljenih podataka firma „nLogic“ Sarajevo će napraviti detaljne energetske audite za svaki pojedinačni objekat na osnovu čega će biti napravljen Prijedlog odluke za utvrđivanje liste za sufinansiranje i izradu termo fasada koju treba odobriti Općinsko vijeće Centar. Nakon usvajanja Odluke Općinskog vijeća, ugovorom između Općine, etažnih vlasnika i upravitelja, regulisaće se pojedinačna prava, obaveze, realizacija i kontrola izvedenih radova.

Pomenuti projekat ima za cilj poboljšanje energetske efikasnosti odnosno smanjene potrošnje energije što dovodi do smanjenja troškova za grijanje te u konačnici ima svoju estetsku vrijednost uljepšavanja centralne gradske općine i ovog grada.

Na objavljene javne pozive moglo se konkurisati sa sljedećim projektima: izolacija prostora koji se grije ili hladi, zamjena dotrajale ili neefikasne stolarije u prostorijama koje se griju ili hlade, zamjene energetski neefikasnih potrošača efikasnijim, zamjena neobnovljivih energenata obnovljivim, ugradnja mjernih i regulacionih uređaja, zamjena ili ugradnja efikasnih sistema za grijanje, klimatizaciju ili ventilaciju te druge mjere na poboljšanju energetske efikasnosti.

Od objekata kolektivnog stanovanja na preliminarnoj listi uvršteni su stambeni objekti na sljedećem adresama: Safeta Pašalića 46, Patriotske lige 4, Bjelave 53-55, Mejtaš 2, Odobašina 8, Rizaha Štetića 8 i Marcela Šnajdera 19. Na preliminarnu listu uvršteni su sljedeći objekti individualnog stanovanja: Maria Mikulića 28 i 39, Alipašina 191, Gornja Breka 83, Kaukčijina 15, Sedrenik 11, Mrakuša 82, Nahorevska 70 i 198, te Nahorevo 2.

Izvor: avaz.ba

Kontaktirajte nas

5 + 13 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba