Provjera znanja MODUL 1 i MODUL 2 – 27.03.2021.

​Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavještava sve zainteresirane kandidate da mogu izvršiti prijavu za provjeru znanja za MODUL 1 i MODUL 2 (nosilac programa obuke „nLogic“  d.o.o  Sarajevo) koja će se održati dana, 27.03.2021. godine u hotelu Hollywood, dr. Mustafe Pintola 23, 71210 Ilidža.

Početak ispita je u 10:00 sati i traje do 14:00 sati.

Prijavljeni kandidati su obavezni imati:

  • Ličnu kartu
  • Pribor za pisanje,
  • Kalkulator,
  • ZAŠTITNU MASKU.

Prijave se mogu izvršiti dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail: info@fmpu.gov.ba ili putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja,

Hamdije Čemerlića 2,

71000 Sarajevo

NAPOMENA:

Uz zahtjev za polaganje ispita, kandidati su dužni priložiti dokaz o plaćenoj federalnoj administrativnoj taksi za provjeru znanja iz energetske efikasnosti u iznosu od 7,00 KM.

Kandidati mogu navedeni dokaz priložiti uz sami zahtjev, a najkasnije prije početka samog ispita.

Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati su dužni dostaviti i fotokopiju uvjerenja o uspješno završenoj obuci koje izdaje nosioc programa obuke nLogic Sarajevo.

Također, obavještavaju se svi kandidati koji uspješno polože ispit da su dužni prije preuzimanja uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja iz energetske efikasnosti uplatiti federalnu administrativnu taksu u iznosu od 10,00 KM, sve u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Tarifni broj 55a.

Uplata federalne upravne takse u skladu sa  Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi može se izvršiti na:

DEPOZITNI RAČUN TREZORA, otvoren kod UNION BANK  d.d. Sarajevo, broj: 1020500000106698, vrsta prihoda 722112, budžetska organizacija 9999999 (ili 0000000), općina 079, poziv na broj: 000000011.

Kontaktirajte nas

9 + 6 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba