Kako struka može proširiti poslovanje s ciljem prevazilaska posljedica Covid19-a

Kriza je dobra za izuzetne lidere i kompanije – one koje uspješno mogu da se izbore za promjenom… (I.Adsižes).

Kao jedan od odgovora na COVID19 nLogic Advisory je prepoznao mogućnost proširenja portfelja djelovanja inženjera tehničke struke, te dobio Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja da provodi Programe obuke i usavršavanje inženjera mašinske, elektro, arhitektonske i građevinske struke. Pohađanjem i završavanjem ovih obuka, pomenuti inženjeri mogu proširiti svoja djelovanja u područjima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te pružati inženjerske usluge kroz izradu zakonskim propisanih obaveza i to:

  • Elaborata o energijskim karakteristikama zgrada – za sve nove zgrade uz glavni projekat, kao sastavni dio tehničke dokumentacije koja je određena propisima, a u svrhu dobijanja građevinske dozvole;
  • Izradom energijskih audita – za sve zgrade javne namjene čija je ukupna korisna površina veća od 500 m², za nove zgrade prije izdavanja upotrebne dozvole i za sve zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju u zakup;
  • Izradom energijskih certifikata – za sve nove zgrade, za postojeće zgrade ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup i za sve zgrade javne namjene, a koje imaju korisnu površinu veću od 500 m² i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata;
  • Izradom studija upotrebe alternativnih sistema snabdijevanja energijom – za sve individualne objekte, zgrade ili grupe zgrada prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.

Sve navedene aktivnosti propisane su Zakonom o energijskoj efikasnosti u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/17), odnosno pratećim uredbama i pravilnicima, kao i kantonalnim zakonima o prostornom uređenju.

nLogic kao ekspertsko tijelo izrađuje svu navedenu dokumentaciju u saradnji sa svojim partnerima, te pruža mogućnost svima koji prođu obuku da se uključuju u tim nLogic-a prilikom stručnih analiza, procjena i kompletiranja neophodne dokumentacije u sektoru zgradarstva.

Pohađanjem obuke Program obuke i usavršavanja iz oblasti energijskog certificiranja zgrada i obavljanja energijskih audita, inženjeri mogu steći znanja kako izraditi pomenutu dokumentaciju i proširiti svoje djelovanje, odnosno samostalno raditi kao energijski auditori i/ili energijski certifikatori.

Više o samom načinu prijave na Program obuke možete dobiti na e-mail edukacija@nlogic.ba ili telefon 033 863 951, odnosno putem linka Program obuke za energetske-certifikatore.

Kontaktirajte nas

14 + 1 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba